ماشین حساب خورشیدی متصل به شبکه

ظرفیت نیروگاه

هزینه حمل و نقل بر مبنای فاصله به مبلغ فوق افزوده میشود

-

-

کاربری:

   * برای مشتریان دارای انشعاب برق

هدف:

   * سرمایه گذاری و کسب درآمد از طریق فروش برق تولیدی به شرکت برق

ساز و کار:

   * در سیستم خورشیدی متصل به شبکه، نور خورشید به ‌پنلهای خورشیدی تابیده و سپس برق تولیدی مستقیم (DC) از طریق اینورتر (inverter) به برق متناوب مناسب تزریق به شبکه شهری (AC) تبدیل شده و درنهایت به برق شبکه منتقل می شود.