ماشین حساب خورشیدی جدا از شبکه

لوازم مصرفی

-   (تومان)

کاربری:

   * برای مشتریان فاقد انشعاب برق

هدف:

   * تامین و مصرف برق شخصی

ساز و کار:

   * در سیستم خورشیدی جدا از شبکه، نور خورشید به ‌پنلهای خورشیدی تابیده و سپس برق تولیدی مستقیم (DC) درون باتری  (battery) ذخیره شده و سپس از طریق اینورتر (inverter) به برق متناوب مناسب مصرف شخصی (AC) تبدیل شده.