چین پیشتاز دریافت انرژی از خورشید

چین با پیشتازی در بهره گرفتن از انرژی خورشید و اروپا با کاهش قابل توجه قیمت پنل های خورشیدی جهان را به سمت بهره وری حداکثری از این منبع رایگان انرژی پیش میبرند

بر اساس گزارش آزانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر چین، اروپا و آمریکا به ترتیب رکورد اجرای پروژه های خورشیدی را در 1 سال زدند. افزوده های چین باعث کمرنگ تر دیده شدن نقش سایر کشورها  سایر کشورها در زمینه خورشیدی  ، که در حدود بین 180 تا 230 گیگاوات، بسته به اینکه پروژه های تا پایان سال در چین چگونه پیش می روند. اروپا نیز 58 گیگاوات معادل رشد 40% در سال 2022 اضافه  کرده است. خورشیدی در حال حاضر ارزانترین فرم تولید الکتریسیته در اکثر کشورهاست. افت قیمت 40 تا 53 درصدی پنل های خورشیدی در اروپا بین دسامبر 2022 و نوامبر 2023 و اکنون در کمترین سطح خود قرار دارد.

 

China, Europe and the US each set solar installation records for a single year, according to the International Renewable Energy Agency (IEA).

China's additions dwarfed those of all other countries, at somewhere between 180 and 230 gigawatts, depending on how end-of-the-year projects turn out. Europe added 58 gigawatts - a 40 per cent growth from 2022.

Solar is now the cheapest form of electricity in a majority of countries. Solar panel prices fell a whopping 40 to 53 per cent in Europe between December 2022 and November 2023 and are now at record lows.

 

www.euronews.com