چین پیشتاز دریافت انرژی از خورشید

چین و اروپا جهان را به سمت بهره وری حداکثری از انرژی خورشیدی پیش میبرند

بر اساس گزارش آزانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر چین، اروپا و آمریکا به ترتیب رکورد اجرای پروژه های خورشیدی را در 1 سال زدند. افزوده های چین باعث کمرنگ تر دیده شدن نقش سایر کشورها  سایر کشورها در زمینه خورشیدی  ، که در حدود بین 180 تا 230 گیگاوات، بسته به اینکه پروژه های تا پایان سال در چین چگونه پیش می روند. اروپا نیز 58 گیگاوات معادل رشد 40% در سال 2022 اضافه  کرده است. خورشیدی در حال حاضر ارزانترین فرم تولید الکتریسیته در اکثر کشورهاست. افت قیمت 40 تا 53 درصدی پنل های خورشیدی در اروپا بین دسامبر 2022 و نوامبر 2023 و اکنون در کمترین سطح خود قرار دارد.